De website van de Bewonerscommissie van Blok N42

Woningstichting Eigen Haard is voornemens bezig om blok N42 (het blok Czaar Peterstraat, Conradstraat, Lijndenstraat) te renoveren. Naar aanleiding van de plannen is een bewonerscommissie opgericht, welke momenteel bestaat uit vijf leden, allen woonachtig in het betreffende blok.

De bewonerscommissie vertegenwoordigt alle bewoners van blok N42 en zal fungeren als een "communicatiekanaal" tussen de bewoners en Eigen Haard. De communicatie zal via nieuwsbrieven en ook via deze website plaatsvinden.


koppand Czaar Peterstraat / Conradstraat

!20 december 2016:
Eigen Haard heeft inmiddels overlegd over de hijsbalken-kwestie en doet de terugkerende bewoners een voorstel voor tegemoetkoming. We vragen hierbij alle terugkerende bewoners in blok N42 om deze brief met het voorstel goed te lezen en de BC uiterlijk 15 januari te laten weten wat men hiervan vindt. Stuur je reactie naar info@n42.nl.

!9 oktober 2016:
Aanstaande woensdag (12 okt.) is er een informatieavond in Pakhuis de Zwijger van de NS over het gebruik van het spoor. NS is voornemens om het aantal treinen over het spoor op te voeren, dus het is tijd voor met name de koppand-bewoners om in actie te komen: meer spoorgebruik is mooi, maar het wordt tijd om in overleg te gaan over maatregelen om de overlast te beperken. De inloop-avond is van 18-21 uur.
Een volgende inloopavond is bij de Jaap Eden Baan op 20 okt., ook van 18-21 uur.

!23 augustus 2016:
Bij de bewonerscommissie komen verontrustende berichten binnen over verkeerde huurprijzen voor 'terugkeerders' in het hoofdblok. Waarschijnlijk komt dit door het 'langs elkaar heen werken' van de verschillende afdelingen binnen Eigen Haard en is het snel opgelost. Mocht je vermoeden dat je huurprijs niet klopt, neem dan z.s.m. contact op met de medewerkers van Eigen Haard die betrokken zijn bij het renovatieproces (Hassan Benyahia).

!23 juni 2016:
Eigen Haard heeft aangegeven dat ze terugkomt op de toezegging om de hijsbalken voor het gehele blok te behouden. Eigen Haard heeft tegen de afspraak met de BC in niet-dragende hijsbalken laten plaatsen in het pand en gaat deze helaas niet alsnog vervangen door draagbare hijsbalken. De reden is dat men huurders niet zou vertrouwen met hijsbalken, maar dat is uiteraard een standpunt wat er niet toe doet. Eigen Haard is bereid om een verhuislift te vergoeden voor degenen die binnenkort terugkeren naar het pand en alle terugkerende bewoners van het pand worden volgende week hierover geïnformeerd. De BC beraadt zich op stappen, maar wil ook graag de mening van bewoners horen in deze kwestie. Dus mail ons op info@n42.nl.

!3 juni 2016:
Onderdeel van de afspraken tussen de BC en Eigen Haard zijn gebruiksklare hijsbalken. Dit is ook zo opgenomen in de technische brochure. Vooralsnog zijn er echter hijsbalken geplaatst zonder haak. De BC heeft dit aangekaart bij Eigen Haard. Hoewel Eigen Haard in maart al erkende dat we inderdaad een afspraak hadden over de hijsbalken en inmiddels is bevestigd dat de hijsbalken stevig genoeg zijn voor gebruik tot 250 kilo, heeft Eigen Haard nog geen zichtbare actie ondernomen. Wij blijven aan de bel trekken en zullen indien nodig contact opnemen met de geschillencommissie. Als er bewoners zijn die nu last ondervinden van het gebrek aan hijsbalken tijdens de terugkeer, kaart het aan bij EH en neem contact op met ons!

!25 maart 2016:
Eigen Haard heeft een toelichting gegeven op de toewijzingen van de voormalige verkoopwoningen. Deze zijn aangeboden aan de terugkeerders. Aangezien per 1-1-2016 de 'passend toewijzen' regels gelden, zijn ze aangeboden volgens de wet die inkomen en huurprijs koppelt. Voor de reeds toegezegde woningen uit de brochure wijkt Eigen Haard af van de wet (dat mag tot max. 5%), waarbij de oorspronkelijke huurder natuurlijk voorrang heeft - wat niet is voorgekomen in ons blok. Daarna telt dan de woonduur. Tot dusver hebben 5 huurders gereageerd op deze woningen, waarvan 1 heeft afgezegd en 3 bezichtigingen nog moeten plaatsvinden.

!maart 2016:
Het terrein tegenover de Conradstraat wordt in de toekomst ontwikkeld. Benieuwd? Zie www.oostenburg.nl.

!25 januari 2016:
De bewonerscommissie heeft een nieuwe planning ontvangen van Eigen Haard voor de renovatie en oplevering van de woningen van N42. Het schema is te openen in excel. De bc kan op verzoek het schema met een mail versturen of printen als men geen excel heeft.

!20 januari 2016:
Eigen Haard heeft besloten om *alle* woningen in het blok N42 als sociale huurwoningen aan te bieden. Een uitzondering zijn de woningen op de begane grond in de Czaar Peterstraat (hoofdblok en koppand) en de woningen op de begane grond van het koppand in de Conradstraat; deze worden bedrijfsruimte. In dit excelsheet is een gevelaanzicht te zien van de verdeling sociale huur/bedrijfsruimte per straat.

!22 november 2015:
De bewonerscommissie heeft een overzicht (excel) ontvangen van de meest recente planning voor N42, waarin ook de veranderingen in de huisnummers staan. Mochten bewoners vragen hebben over de (veranderingen in) huisnummers, dan kunnen zij het beste contact opnemen met dhr. Hassan Benyahia van Eigen Haard.

NB in het overzicht staat een rijtje woningen aangegeven als 'koopwoning'. Eigen Haard heeft inmiddels laten weten dat men voorlopig afziet van verkoop en dat deze woningen zeer waarschijnlijk in de verhuur blijven.

!15 november 2015:
Op 20 mei en 25 juni hebben wij bericht over de door Eigen Haard aangekondigde jaarlijkse huurverhoging aan bewoners die in een wisselwoning verblijven. Verschillende bewoners hebben hiertegen bezwaar aangetekend vanwege het feit dat was afgesproken dat de huur tijdens renovatie wordt bevroren. Eigen Haard heeft uiteindelijk de voorgenomen huurverhoging ingetrokken en dit per brief aan de bewoners gecommuniceerd. Is bij jou de huurverhoging niet ingetrokken? Neem dan contact met ons op.
NB Dit staat overigens los van het feit dat de huur van de gerenoveerde woning voor de terugkeerder wel hoger zal zijn dan voor de renovatie. De nieuwe huurprijs staat in het nieuwe contract dat de terugkeerder met Eigen Haard afsluit.

!25 juni 2015:
Eigen Haard heeft recentelijk een beleidswijziging doorgevoerd waarbij de huurbevriezing niet meer opgaat bij renovatie. Het Wijksteunpunt Wonen is het hier niet mee eens, en tijdens de besprekingen van de nieuwe kaderregels voor sociale huur in Amsterdam zal het aangekaart worden. Het WSW raadt bewoners evengoed aan om een huurcheck te doen, of de aangekondigde huurverhoging voor 2015 terecht is: www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/huurverhoging-2015/

!20 mei 2015:
De bewonerscommissie is er nog niet achter gekomen hoe het nu precies zit met de regels rond huurbevriezing en huurverhoging, en wij blijken niet de enige te zijn. Het Wijksteunpunt Wonen raadt bewoners aan bij twijfel over de rechtmatigheid van huurverhoging een bezwaarschrift in te dienen.

!28 april 2015:
De bewonerscommissie heeft van meerdere terugkeerders/doorschuivers in N42 vernomen dat men een brief gekregen heeft van Eigen Haard waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd.
In de kaderafspraken staat echter dat de huurverhoging bevroren wordt op het moment dat de peildatum wordt afgegeven.
Het is echter niet duidelijk of dit alleen geldt voor de contracten van de terugkeerders (d.i. de bewoners die naar hun eigen woning terug keren en hun oude contract behouden) of dat het ook geldt voor de doorschuivers en terugkeerders met een nieuw contract.
De bewonerscommissie gaat dit uitzoeken samen met het Wijksteunpunt Wonen en komt hier zo snel mogelijk op terug via deze website.

!10 februari 2015:
Eigen Haard heeft de bewonerscommissie een voorlopige planning gestuurd van de renovatie en onderhoud van N42 door hun aannemer. Hierop kunnen alle bewoners die terugkeren in het hoofdblok of het koppand zien wanneer hun woning ongeveer aan de beurt is. Het kan zijn dat de planning in de praktijk iets verandert (door funderingsherstel, of door de gierzaluw), maar Eigen Haard gaat er vooralsnog vanuit dat de planning zo ongeveer aangehouden kan worden.

!9 februari 2015:
De bewonerscommissie raadt de bewoners in wisselwoningen aan om goed te letten op de betalingen aan Waternet. Waarschijnlijk heeft u nu een watermeter en betaalt u direct aan Waternet het watergeld. Het zou echter kunnen dat Eigen Haard uw huurtarief niet heeft aangepast aan de nieuwe situatie, en in de huur nog watergeld doorberekend wordt. Let hierop, en neem eventueel contact op met Hassan van Eigen Haard om dit te corrigeren!

!vrijdag 16 januari 2015:
Deze week is de bouwvergunning verleend voor ons blok. Eigen Haard heeft de bewonerscommissie inmiddels laten weten dat het begin van de bouw in principe gepland is voor 1 maart, te beginnen met in ieder geval het onderhoud van het koppand, maar een meer duidelijke planning volgt nog.

Wat het koppand betreft: binnenkort zal Eigen Haard alle terugkerende bewoners een onderhoudsvoorstel (incl. plattegrond) sturen, hopelijk wordt volgende week meer bekend over wanneer dit gebeurt en hoe het overleg over het onderhoudsvoorstel vervolgens in z'n werk gaat.

Wat het hoofdblok betreft: de bewonerscommissie heeft nog geen bericht over wanneer precies de renovatie van het hoofdblok begint, maar zal alvast bij Eigen Haard aankaarten hoe het beloofde maatwerk voor terugkerende hoofdblokbewoners (d.i. hoofdblokbewoners die terugkeren naar hun eigen woning) verloopt.


!18 december 2014:
Eigen Haard heeft de bewonerscommissie medegedeeld dat de verbouwing is uitgesteld tot in ieder geval 1 maart 2015. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eigen Haard.

De wisselwoningcontracten: de bewonerscommissie heeft erover gesproken met Eigen Haard, dat er zaken in staan die niet overeen komen met het sociaal plan. Eigen Haard heeft toegezegd dat het Sociaal Plan altijd geldt: iedereen - vertrekker of terugkeerder - heeft recht op VIER weken verhuistijd, i.p.v. de twee weken die in het contract staan. Contracten die nog getekend moeten worden: Hassan kan de twee weken handmatig aanpassen naar vier weken bij ondertekening.

Terugkeerders. Mocht u terugkeren met behoud van contract naar het blok na renovatie, zeg dan niet zomaar het huidige huurcontract op! Kijk eerst of het gedane voorstel voor de gerenoveerde woning 'redelijk' is. Mochten er onduidelijkheden zijn over de redelijkheid van het voorstel, dan raadt de bewonerscommissie de bewoners aan om langs het Wijksteunpunt Wonen te gaan en het voorstel eerst goed door te spreken. Ook kunt u contact opnemen met ons om het samen door te nemen.


!8 oktober 2014:
LET OP. De bewonerscommissie raadt de bewoners die tijdelijk naar een wisselwoning verhuizen aan om het contract heel goed door te lezen en dit zonodig naast het Sociaal Plan voor de renovatie van N42 te leggen. De bewonerscommissie heeft berichten ontvangen dat contracten voor wisselwoningen artikelen vermelden die niet in overeenstemming zijn met het Sociaal Plan. Bij twijfel is de bewonerscommissie uiteraard beschikbaar om vragen te beantwoorden: info@n42.nl.


!24 juni 2014:
Formele huuropzegging
Recentelijk hebben alle bewoners van N42 een brief van Eigen Haard ontvangen met daarin de vooraankondiging van de formele opzegging van hun huurcontract. De bewonerscommissie wil benadrukken dat het niet verplicht is om de huuropzegging te ondertekenen. De bewonerscommissie raadt bewoners aan om hun huurcontract pas op te zeggen als zij een nieuw huurcontract (voor een andere definitieve woning of voor een wisselwoning) hebben ontvangen en hebben ondertekend.

Voor de bewoners die na de renovatie terugkeren naar hun eigen woning (dit kan alleen als de woning zoals die nu is qua oppervlakte blijft bestaan en dus niet als de woning wordt samengevoegd of wordt verkocht) geldt dat zij hun oude huurcontract behouden en dat de huur dus niet opgezegd wordt. De ontvangen brief geldt dan ook niet voor de koppandbewoners die bij Eigen Haard hebben aangegeven terug te willen keren naar hun eigen woning. Ook geldt de brief niet voor bewoners in het hoofdblok die na renovatie terug kunnen en willen keren naar hun eigen woning. De bewonerscommissie heeft hierover reeds contact gehad met Eigen Haard. Eigen Haard heeft aangegeven dat zij een vergissing hebben gemaakt en dat zij deze zo spoedig mogelijk zullen herstellen.


!21 mei 2014:
De bewonerscommissie heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht met daarin de huidige stand van zaken. Aandacht onder andere voor de verhuizingen binnen ons blok, de rol van de bewonerscommissie en de kwestie van de peildatum. Deze week zal de nieuwsbrief ook deur-aan-deur verspreid worden.


Vragen of reacties?
Stuur e-mail naar de bewonerscommissie: