Nieuws / Huidige stand van zaken Blok N42

20 december 2016:

Eigen Haard heeft inmiddels overlegd over de hijsbalken-kwestie en doet de terugkerende bewoners een voorstel voor tegemoetkoming. We vragen hierbij alle terugkerende bewoners in blok N42 om deze brief met het voorstel goed te lezen en de BC uiterlijk 15 januari te laten weten wat men hiervan vindt. Stuur je reactie naar info@n42.nl.

9 oktober 2016:

Aanstaande woensdag (12 okt.) is er een informatieavond in Pakhuis de Zwijger van de NS over het gebruik van het spoor. NS is voornemens om het aantal treinen over het spoor op te voeren, dus het is tijd voor met name de koppand-bewoners om in actie te komen: meer spoorgebruik is mooi, maar het wordt tijd om in overleg te gaan over maatregelen om de overlast te beperken. De inloop-avond is van 18-21 uur.
Een volgende inloopavond is bij de Jaap Eden Baan op 20 okt., ook van 18-21 uur.

23 augustus 2016:

Bij de bewonerscommissie komen verontrustende berichten binnen over verkeerde huurprijzen voor 'terugkeerders' in het hoofdblok. Waarschijnlijk komt dit door het 'langs elkaar heen werken' van de verschillende afdelingen binnen Eigen Haard en is het snel opgelost. Mocht je vermoeden dat je huurprijs niet klopt, neem dan z.s.m. contact op met de medewerkers van Eigen Haard die betrokken zijn bij het renovatieproces (Hassan Benyahia).

23 juni 2016:

Eigen Haard heeft aangegeven dat ze terugkomt op de toezegging om de hijsbalken voor het gehele blok te behouden. Eigen Haard heeft tegen de afspraak met de BC in niet-dragende hijsbalken laten plaatsen in het pand en gaat deze helaas niet alsnog vervangen door draagbare hijsbalken. De reden is dat men huurders niet zou vertrouwen met hijsbalken, maar dat is uiteraard een standpunt wat er niet toe doet. Eigen Haard is bereid om een verhuislift te vergoeden voor degenen die binnenkort terugkeren naar het pand en alle terugkerende bewoners van het pand worden volgende week hierover geïnformeerd. De BC beraadt zich op stappen, maar wil ook graag de mening van bewoners horen in deze kwestie. Dus mail ons op info@n42.nl.

3 juni 2016:

Onderdeel van de afspraken tussen de BC en Eigen Haard zijn gebruiksklare hijsbalken. Dit is ook zo opgenomen in de technische brochure. Vooralsnog zijn er echter hijsbalken geplaatst zonder haak. De BC heeft dit aangekaart bij Eigen Haard. Hoewel Eigen Haard in maart al erkende dat we inderdaad een afspraak hadden over de hijsbalken en inmiddels is bevestigd dat de hijsbalken stevig genoeg zijn voor gebruik tot 250 kilo, heeft Eigen Haard nog geen zichtbare actie ondernomen. Wij blijven aan de bel trekken en zullen indien nodig contact opnemen met de geschillencommissie. Als er bewoners zijn die nu last ondervinden van het gebrek aan hijsbalken tijdens de terugkeer, kaart het aan bij EH en neem contact op met ons!

25 maart 2016:

Eigen Haard heeft een toelichting gegeven op de toewijzingen van de voormalige verkoopwoningen. Deze zijn aangeboden aan de terugkeerders. Aangezien per 1-1-2016 de 'passend toewijzen' regels gelden, zijn ze aangeboden volgens de wet die inkomen en huurprijs koppelt. Voor de reeds toegezegde woningen uit de brochure wijkt Eigen Haard af van de wet (dat mag tot max. 5%), waarbij de oorspronkelijke huurder natuurlijk voorrang heeft - wat niet is voorgekomen in ons blok. Daarna telt dan de woonduur. Tot dusver hebben 5 huurders gereageerd op deze woningen, waarvan 1 heeft afgezegd en 3 bezichtigingen nog moeten plaatsvinden.

maart 2016:

Het terrein tegenover de Conradstraat wordt in de toekomst ontwikkeld. Benieuwd? Zie www.oostenburg.nl.

25 januari 2016:

De bewonerscommissie heeft een nieuwe planning ontvangen van Eigen Haard voor de renovatie en oplevering van de woningen van N42. Het schema is te openen in excel. De bc kan op verzoek het schema met een mail versturen of printen als men geen excel heeft.

20 januari 2016:

Eigen Haard heeft besloten om *alle* woningen in het blok N42 als sociale huurwoningen aan te bieden. Een uitzondering zijn de woningen op de begane grond in de Czaar Peterstraat (hoofdblok en koppand) en de woningen op de begane grond van het koppand in de Conradstraat; deze worden bedrijfsruimte. In dit excelsheet is een gevelaanzicht te zien van de verdeling sociale huur/bedrijfsruimte per straat.

22 november 2015:

De bewonerscommissie heeft een overzicht (excel) ontvangen van de meest recente planning voor N42, waarin ook de veranderingen in de huisnummers staan. Mochten bewoners vragen hebben over de (veranderingen in) huisnummers, dan kunnen zij het beste contact opnemen met dhr. Hassan Benyahia van Eigen Haard.

NB in het overzicht staat een rijtje woningen aangegeven als 'koopwoning'. Eigen Haard heeft inmiddels laten weten dat men voorlopig afziet van verkoop en dat deze woningen zeer waarschijnlijk in de verhuur blijven.

15 november 2015:

Op 20 mei en 25 juni hebben wij bericht over de door Eigen Haard aangekondigde jaarlijkse huurverhoging aan bewoners die in een wisselwoning verblijven. Verschillende bewoners hebben hiertegen bezwaar aangetekend vanwege het feit dat was afgesproken dat de huur tijdens renovatie wordt bevroren. Eigen Haard heeft uiteindelijk de voorgenomen huurverhoging ingetrokken en dit per brief aan de bewoners gecommuniceerd. Is bij jou de huurverhoging niet ingetrokken? Neem dan contact met ons op.
NB Dit staat overigens los van het feit dat de huur van de gerenoveerde woning voor de terugkeerder wel hoger zal zijn dan voor de renovatie. De nieuwe huurprijs staat in het nieuwe contract dat de terugkeerder met Eigen Haard afsluit.

25 juni 2015:

Eigen Haard heeft recentelijk een beleidswijziging doorgevoerd waarbij de huurbevriezing niet meer opgaat bij renovatie. Het Wijksteunpunt Wonen is het hier niet mee eens, en tijdens de besprekingen van de nieuwe kaderregels voor sociale huur in Amsterdam zal het aangekaart worden. Het WSW raadt bewoners evengoed aan om een huurcheck te doen, of de aangekondigde huurverhoging voor 2015 terecht is: www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/huurverhoging-2015/

20 mei 2015:

De bewonerscommissie is er nog niet achter gekomen hoe het nu precies zit met de regels rond huurbevriezing en huurverhoging, en wij blijken niet de enige te zijn. Het Wijksteunpunt Wonen raadt bewoners aan bij twijfel over de rechtmatigheid van huurverhoging een bezwaarschrift in te dienen.

28 april 2015:

De bewonerscommissie heeft van meerdere terugkeerders/doorschuivers in N42 vernomen dat men een brief gekregen heeft van Eigen Haard waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd.
In de kaderafspraken staat echter dat de huurverhoging bevroren wordt op het moment dat de peildatum wordt afgegeven.
Het is echter niet duidelijk of dit alleen geldt voor de contracten van de terugkeerders (d.i. de bewoners die naar hun eigen woning terug keren en hun oude contract behouden) of dat het ook geldt voor de doorschuivers en terugkeerders met een nieuw contract.
De bewonerscommissie gaat dit uitzoeken samen met het Wijksteunpunt Wonen en komt hier zo snel mogelijk op terug via deze website.

10 februari 2015:

Eigen Haard heeft de bewonerscommissie een voorlopige planning gestuurd van de renovatie en onderhoud van N42 door hun aannemer. Hierop kunnen alle bewoners die terugkeren in het hoofdblok of het koppand zien wanneer hun woning ongeveer aan de beurt is. Het kan zijn dat de planning in de praktijk iets verandert (door funderingsherstel, of door de gierzaluw), maar Eigen Haard gaat er vooralsnog vanuit dat de planning zo ongeveer aangehouden kan worden.

9 februari 2015:

De bewonerscommissie raadt de bewoners in wisselwoningen aan om goed te letten op de betalingen aan Waternet. Waarschijnlijk heeft u nu een watermeter en betaalt u direct aan Waternet het watergeld. Het zou echter kunnen dat Eigen Haard uw huurtarief niet heeft aangepast aan de nieuwe situatie, en in de huur nog watergeld doorberekend wordt. Let hierop, en neem eventueel contact op met Hassan van Eigen Haard om dit te corrigeren!

vrijdag 16 januari 2015:

Deze week is de bouwvergunning verleend voor ons blok. Eigen Haard heeft de bewonerscommissie inmiddels laten weten dat het begin van de bouw in principe gepland is voor 1 maart, te beginnen met in ieder geval het onderhoud van het koppand, maar een meer duidelijke planning volgt nog.

Wat het koppand betreft: binnenkort zal Eigen Haard alle terugkerende bewoners een onderhoudsvoorstel (incl. plattegrond) sturen, hopelijk wordt volgende week meer bekend over wanneer dit gebeurt en hoe het overleg over het onderhoudsvoorstel vervolgens in z'n werk gaat.

Wat het hoofdblok betreft: de bewonerscommissie heeft nog geen bericht over wanneer precies de renovatie van het hoofdblok begint, maar zal alvast bij Eigen Haard aankaarten hoe het beloofde maatwerk voor terugkerende hoofdblokbewoners (d.i. hoofdblokbewoners die terugkeren naar hun eigen woning) verloopt.

18 december 2014:

Eigen Haard heeft de bewonerscommissie medegedeeld dat de verbouwing is uitgesteld tot in ieder geval 1 maart 2015. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eigen Haard.

De wisselwoningcontracten: de bewonerscommissie heeft erover gesproken met Eigen Haard, dat er zaken in staan die niet overeen komen met het sociaal plan. Eigen Haard heeft toegezegd dat het Sociaal Plan altijd geldt: iedereen - vertrekker of terugkeerder - heeft recht op VIER weken verhuistijd, i.p.v. de twee weken die in het contract staan. Contracten die nog getekend moeten worden: Hassan kan de twee weken handmatig aanpassen naar vier weken bij ondertekening.

Terugkeerders. Mocht u terugkeren met behoud van contract naar het blok na renovatie, zeg dan niet zomaar het huidige huurcontract op! Kijk eerst of het gedane voorstel voor de gerenoveerde woning 'redelijk' is. Mochten er onduidelijkheden zijn over de redelijkheid van het voorstel, dan raadt de bewonerscommissie de bewoners aan om langs het Wijksteunpunt Wonen te gaan en het voorstel eerst goed door te spreken. Ook kunt u contact opnemen met ons om het samen door te nemen.

8 oktober 2014:

LET OP. De bewonerscommissie raadt de bewoners die tijdelijk naar een wisselwoning verhuizen aan om het contract heel goed door te lezen en dit zonodig naast het Sociaal Plan voor de renovatie van N42 te leggen. De bewonerscommissie heeft berichten ontvangen dat contracten voor wisselwoningen artikelen vermelden die niet in overeenstemming zijn met het Sociaal Plan. Bij twijfel is de bewonerscommissie uiteraard beschikbaar om vragen te beantwoorden: info@n42.nl.

24 juni 2014:

Formele huuropzegging
Recentelijk hebben alle bewoners van N42 een brief van Eigen Haard ontvangen met daarin de vooraankondiging van de formele opzegging van hun huurcontract. De bewonerscommissie wil benadrukken dat het niet verplicht is om de huuropzegging te ondertekenen. De bewonerscommissie raadt bewoners aan om hun huurcontract pas op te zeggen als zij een nieuw huurcontract (voor een andere definitieve woning of voor een wisselwoning) hebben ontvangen en hebben ondertekend.

Voor de bewoners die na de renovatie terugkeren naar hun eigen woning (dit kan alleen als de woning zoals die nu is qua oppervlakte blijft bestaan en dus niet als de woning wordt samengevoegd of wordt verkocht) geldt dat zij hun oude huurcontract behouden en dat de huur dus niet opgezegd wordt. De ontvangen brief geldt dan ook niet voor de koppandbewoners die bij Eigen Haard hebben aangegeven terug te willen keren naar hun eigen woning. Ook geldt de brief niet voor bewoners in het hoofdblok die na renovatie terug kunnen en willen keren naar hun eigen woning. De bewonerscommissie heeft hierover reeds contact gehad met Eigen Haard. Eigen Haard heeft aangegeven dat zij een vergissing hebben gemaakt en dat zij deze zo spoedig mogelijk zullen herstellen.

21 mei 2014:

De bewonerscommissie heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht met daarin de huidige stand van zaken. Aandacht onder andere voor de verhuizingen binnen ons blok, de rol van de bewonerscommissie en de kwestie van de peildatum. Deze week zal de nieuwsbrief ook deur-aan-deur verspreid worden.

15 mei 2014:

Huurprijs na terugkeer in blok N42 of één van de andere blokken in de buurt
De bewonerscommissie is benaderd door een bewoner van N42 die vertelde dat Eigen Haard ten onrechte ‘Donnerpunten' heeft berekend voor de woning in het blok waar zij na renovatie naar zal terugkeren. Eigen Haard heeft inmiddels laten weten dat dit een vergissing was.

Om nog meer vergissingen te voorkomen raden wij bewoners die na renovatie terugkeren naar een woning in de buurt aan om te controleren of er niet ten onrechte Donnerpunten in rekening worden gebracht.

Wanneer geen Donnerpunten?
- De afspraak is dat bewoners die na renovatie terugkeren naar een woning in blok N42 of een ander blok in de buurt geen Donnerpunten krijgen doorberekend als de nieuwe woning kleiner is dan 45 m2. Deze regel geldt ongeacht uw inkomen en ook als u wooncarrière maakt.
- De afspraak is dat bewoners die na renovatie terugkeren naar een vergelijkbare of kleinere woning dan waar zij nu in wonen geen Donnerpunten krijgen doorberekend.

Heeft u het idee dat Eigen Haard ten onrechte Donnerpunten aan u doorberekent voor uw woning in het blok of in de buurt of twijfelt u over uw situatie, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via het emailadres: info@n42.nl

12 januari 2014:

De bewonerscommissie heeft inmiddels contact gehad met Eigen Haard. Eigen Haard heeft beloofd om binnen twee weken bij alle bewoners van N42 een nieuwsbrief in de bus te stoppen met duidelijkheid over de misgelopen communicatie voor sommigen, en over de planning voor het komende jaar. Ook zal Eigen Haard het keuzeformulier erbij doen waarop bewoners die willen terugkeren naar het blok/de buurt kunnen aangeven wat hun woningen van voorkeur zijn. De bewonerscommissie zal t.z.t. de nieuwsbrief ook online zetten, zodat we zeker weten dat iedereen deze te zien krijgt!

5 januari 2014:

De bewoners van N42 hebben inmiddels een brief ontvangen van Eigen Haard waarin is aangekondigd dat de peildatum is afgegeven door het stadsdeel Centrum, evenals een tweede brief waarin de inloggegevens voor woningnet staan.

Nu blijkt echter dat niet alle bewoners de tweede brief hebben ontvangen. Verder zijn er enkele onduidelijkheden met betrekking tot hoe het nu verder gaat. De bewonerscommissie heeft Eigen Haard verzocht zo snel mogelijk een nieuwsbrief naar alle bewoners van ons blok te sturen met daarin duidelijkheid.

We hebben verzocht om duidelijkheid op de volgende punten:
1) wanneer een begeleider van Eigen Haard langskomt om de persoonlijke situatie van elke bewoner door te nemen
2) wanneer men kan inschrijven op huizen in het blok/in de buurt via het keuzeformulier
3) wanneer het spreekuur op de Blankenstraat ingesteld wordt waar bewoners terecht kunnen voor vragen over terugkeer, over huizen in de buurt, over woningnet, over directe bemiddeling etc.

Mochten er meer bewoners zijn die de brief met inloggegevens voor woningnet niet gehad hebben, danwel andere vragen hebben, mail het ons vooral via info@n42.nl!

19 december 2013:

Vandaag heeft de bewonerscommissie bericht ontvangen van Eigen Haard dat het stadsdeel Centrum een peildatum voor de renovatie heeft afgegeven. De peildatum is per 2 december verleend. We verwachten dat Eigen Haard binnenkort de bewoners informeert over hoe het nu verder gaat.

14 december 2013:

In oktober 2013 is een tweede draagvlakmeting gehouden onder de bewoners van N42 over de renovatie-plannen van Eigen Haard. Op 16 november jl. heeft de bewonerscommissie de bewoners via de website bericht dat de tweede draagvlakmeting, net als de eerste, niet is gehaald. 57% van de respondenten heeft voor het renovatieplan gestemd, terwijl een meerderheid van 70% nodig was. 43% stemde dus tegen. Dat bracht de bewonerscommissie in een lastig parket. Immers, de bewonerscommissie vertegenwoordigt zowel de voorstemmers als de tegenstemmers. De meerderheid stemt vóór het plan, maar de tegenstemmers vormen een groep die te groot is om te negeren. Deze groep bevindt zich bijna geheel in het hoofdblok.

Hoewel de uitslag van de tweede draagvlakmeting negatief is, heeft Eigen Haard enkele weken terug aangegeven in december evengoed de peildatum te willen aanvragen. De haast leek te maken te hebben met de veranderende werkwijze van de stadsdelen vanaf januari 2014, waardoor een peildatumaanvraag een onzeker en langdurig proces kan worden. De bewonerscommissie stond daarmee voor een dilemma, aangezien ze zowel voorstemmers als tegenstemmers vertegenwoordigt: zij wil zoveel mogelijk uit onderhandelingen halen voor de tegenstemmers, maar tegelijkertijd ook de voorstemmers niet belemmeren in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Daarom heeft de bewonerscommissie de wens van Eigen Haard voor een peildatum aangegrepen om te onderhandelen over het grootste pijnpunt voor de hoofdblokbewoners: de grote huursprong gekoppeld aan geen terugkeermogelijkheid.

Lees hoe dit uitgepakt heeft in onze nieuwe nieuwsbrief voor de bewoners. Deze nieuwsbrief wordt een dezer dagen ook bij de bewoners in de brievenbus bezorgd.

Het nieuwe (derde) gekwalificeerd advies van de bewonerscommissie is hier te lezen.

16 november 2013:

De uitslag van de tweede draagvlakmeting over de nieuwe versie van de renovatieplannen is bekend: 30 huishoudens hebben ingestemd, 19 huishoudens hebben tegengestemd, 4 huishoudens hebben blanco gestemd, en 25 huishoudens hebben niet gestemd. Het beoogde draagvlak van 70% voor de huidige renovatieplannen is daarmee niet gehaald.

Eigen Haard heeft de bewonerscommissie voorgesteld om de peildatum voor de renovatie evengoed aan te vragen bij het stadsdeel Centrum, waarbij de negatieve uitslag van de draagvlakmeting en het gekwalificeerd advies van de bewonerscommissie eveneens voorgelegd worden. Het stadsdeel kan dan vervolgens ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. De bewonerscommissie gaat de komende week in beraad over dit voorstel van Eigen Haard, en dient binnenkort met hen hierover te vergaderen.

De bewonerscommissie zit in een lastig parket. Een deel van de huurders geeft aan zo snel mogelijk weg te willen, mede door de staat van sommige woningen in het hoofdblok. Een ander deel geeft echter aan het financieel moeilijk te krijgen door de gedwongen verhuizing of vindt dat de renovatie goedkoper en socialer moet. Mochten bewoners overleg willen met de bewonerscommissie over de uitslag of andere gerelateerde vragen, wij zijn te bereiken via het emailadres info@n42.nl danwel via een briefje in de bus van Conradstraat 168-4.

1 oktober 2013:

De voorbereidingen voor een nieuwe draagvlakmeting zijn bijna afgerond. Binnen drie weken ontvangen alle bewoners van N42 het aangepaste renovatieplan van Eigen Haard op de mat, evenals een gekwalificeerd advies van de bewonerscommissie over de aanpassingen. Een nieuwe draagvlakmeting (uitgevoerd door de Woonbond) volgt meteen; waarschijnlijk wordt deze in de tweede helft van oktober uitgezet.

18 september 2013:

De bewonerscommissie heeft een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht, deze is deur-aan-deur verspreid en online te bekijken. In de nieuwsbrief staat een overzicht van de onderhandelingen van de afgelopen maanden tussen Eigen Haard en de bewonerscommissie, en de planning voor de komende tijd.

11 september 2013:

Let op: informatie in dit bericht betreft de status van het koppand.

De definitieve rapportage van ingenieursburo Evers over het koppand heeft laten zien dat hoogwaardige renovatie van het koppand niet noodzakelijk is.

Tijdens de zomermaanden hebben Eigen Haard en de BC meermaals overlegd over het rapport, en we hebben afgesproken dat er per woning bekeken zal worden wat er aan onderhoud/laagwaardige renovatie nodig is, waarbij het accent vooral op brandveiligheid zal komen te liggen (nieuwe plafonds, andere deuren etc.).

Als de renovatieplannen doorgaan, betekent dit voor de bewoners die willen blijven:
-men behoudt het huurcontract met dezelfde huur (mits er geen geriefsverbetering wordt doorgevoerd),
-hoeft maximaal enkele maanden uit de woning, en
-men mag wanneer gewenst de vloer en (grote) spullen achterlaten.
De bewoner kan tijdelijk naar een andere woning in het pand, danwel naar een wisselwoning.

Voor de bewoners die graag definitief willen verhuizen: alle bewoners van het koppand ontvangen na het aanvragen van een peildatum nog steeds een SV-urgentie en verhuisgeld, waarmee men op woningnet een ander huis kan zoeken. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om op gerenoveerde woningen in de Czaar Peter-buurt in te schrijven via Eigen Haard.

De bewonerscommissie is erg blij dat ze met Eigen Haard deze mooie oplossing voor zowel 'blijvers' als 'vertrekkers' van het koppand heeft kunnen realiseren.

Zeer binnenkort zal de BC een nieuwsbrief rondsturen waarin het verslag van de onderhandelingen sinds april (vorige nieuwsbrief) vermeld staan, evenals de verwachte planning voor zowel het koppand als het hoofdblok voor de komende maanden.

Bekijk het brandinspectie-rapport [5 MB].

19 juni 2013:
Eigen Haard heeft aangegeven dat de inspectie van de brandveiligheid van het koppand door ingenieursburo Evers enige vertraging heeft opgelopen. Over twee weken is het definitieve rapport van de inspectie klaar. Eigen Haard zal dan in juli met de bewonerscommissie overleggen over het rapport, evenals over de kortetermijnplanning voor zowel het hoofdblok als koppand.

5 juni 2013:
Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief van de bewonercommissie (April 2013) heeft er een inspectie van het koppand (hoekpand) plaatsgevonden op 27 april en 18 mei door ingenieursburo Evers.
Deze inspectie is uitgevoerd om te bepalen wat voor soort renovatie/onderhoud van het koppand precies nodig is, aangezien de staat van de woningen zeer divers is. Eigen Haard wacht nu op het rapport van ingenieursburo Evers. Zodra de bewonerscommissie het rapport van Eigen Haard heeft mogen ontvangen, zal de bewonerscommissie de uitslag van de inspectie en de consequenties ervan vermelden op de website en in een nieuwe nieuwsbrief.
De hoop is dat er in juni weer overlegd kan worden met Eigen Haard, en er een duidelijk plan voor het koppand komt, evenals een verdere bespreking van de plannen voor het hoofdblok op basis van wat bewoners hebben aangedragen tijdens de bewonersavonden.

26 april 2013:
nieuwsbrief van de bewonerscommissie van april 2013

12 maart 2013: De bewonersavonden georganiseerd op 15 januari, 24 januari en 6 februari zijn door bijna de helft van de bewoners bezocht. Tijdens de avonden konden bewoners in een persoonlijk gesprek met een Eigen Haard-medewerker hun woonwensen en renovatiebezwaren uiten. De bewonerscommissie was tijdens de avonden aanwezig om (anonieme) aantekeningen te maken, om zodoende een beter inzicht te krijgen in wat er speelt op individueel niveau voor de bewoners. De resultaten van deze aantekeningen zijn vervat in een rapport, hier te downloaden.

5 februari 2013: Wegens omstandigheden vindt de bewonersavond van woensdag 6 februari (18.00-20.00) niet plaats in de Oosterkerk, maar op de Blankenstraat 91. Deze mededeling geldt voor de voor 6 februari uitgenodigde bewoners. Daarnaast geldt het voor de bewoners die voor de avonden van 15 en 24 januari waren uitgenodigd, toen verhinderd waren en nu alsnog op de bewonersavond wensen te komen.

3 februari 2013: Enkele documenten zijn online gezet:
het rapport van de draagvlakmeting van oktober 2012, waarin de uitslag van de draagvlakmeting gespecificeerd staat
de reactie van de bewonerscommissie van N42 op het rapport van de draagvlakmeting
het sociaal plan van Eigen Haard als onderdeel van de renovatieplannen
de nieuwsbrief van de bewonerscommissie uit februari 2013.

14 januari 2013: Sinds de uitslag van de draagvlakmeting zijn Eigen Haard en de bewonerscommissie in gesprek over hoe verder te gaan. Aangezien de bewonerscommissie meermaals gehamerd heeft op een renovatieproject waarin maatwerk voor iedereen centraal staat, organiseert Eigen Haard in samenwerking met de bewonerscommissie een serie bewonersavonden.

Tijdens deze avonden kan elke bewoner zijn/haar wensen en bezwaren met betrekking tot de renovatieplannen toelichten in een persoonlijk gesprek met een medewerker van Eigen Haard. Verder zal Eigen Haard uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor herhuisvesting in het blok danwel in de wijk, inclusief het te verwachten kostenplaatje. Ook is een juridisch specialist van het Wijksteunpunt Wonen aanwezig voor vragen met betrekking tot de huurberekening, en zijn enkele bewonerscommissie-leden aanwezig voor algemene vragen.

De bewonersavonden vinden plaats op dinsdag 15 januari, donderdag 24 januari, en woensdag 6 februari in de Oosterkerk. Inmiddels hebben alle bewoners een persoonlijke uitnodiging ontvangen van Eigen Haard voor een van de bewonersavonden. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan z.s.m. contact op met Margot Krol van Eigen Haard: .

De bewonerscommissie raadt zowel voor- als tegenstemmers van het renovatieplan ten zeerste aan naar de bewonersavond te komen, aangezien het een uitgelezen mogelijkheid is om op persoonlijk niveau met Eigen Haard van gedachten te wisselen over de woonwensen.

6 november 2012: De uitslag van de draagvlakmeting is binnen: de 70% vereiste instemming om het renovatieplan doorgang te laten vinden, is niet gehaald. Dit betekent dat de planning zoals die eerder door Eigen Haard gecommuniceerd is, niet haalbaar is. Het aanvragen van de peildatum wordt opgeschort. Binnenkort vindt nieuw overleg plaats tussen Eigen Haard en de bewonerscommissie.

15 oktober 2012: De draagvlakmeting is verstuurd door de Woonbond. 29 oktober dienen alle enquetes ingevuld door de bewoners van N42 bij de Woonbond binnen te zijn. Zodra de uitslag bekend is gemaakt door de Woonbond, zal deze op de website vermeld worden.

20 september 2012: De bewonerscommissie heeft naar aanleiding van de technische brochure en het sociaal plan een gekwalificeerd advies opgesteld, en deze op 20 september verstuurd naar Eigen Haard. Eigen Haard heeft een reactie hierop geschreven, en deze tezamen met het gekwalificeerd advies naar alle bewoners van N42 gestuurd op 9 oktober 2012.

11 september 2012: Eigen Haard heeft een presentatie gegeven over de renovatieplannen; de Woonbond heeft uitleg gegeven over de draagvlakmeting. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen over zowel de technische brochure als het sociaal plan. Aangezien er onduidelijkheid was naar aanleiding van de technische brochure, heeft Eigen Haard op 5 oktober een nieuwe versie van de technische brochure naar alle bewoners van N42 verstuurd. Op de info-avond kwamen ca. 40 bewoners af.

Begin september: Alle bewoners van N42 hebben begin september de eerste versie van de technische brochure en het sociaal plan ontvangen. De technische brochure is aangepast, en opnieuw verstuurd op 5 oktober 2012.

Update planning/peildatum. Eigen Haard heeft de planning voor het aanvragen van de peildatum verschoven naar 1 november 2012. Het uitzetten van de draagvlakmeting is uitgesteld naar de laatste twee weken van oktober 2012.

Juni 2012: momenteel wordt door de architect gewerkt aan de tekeningen van de woningen-na-renovatie. De bewonerscommissie verzamelt via huis-aan-huisbezoeken voorkeuren en wensen van bewoners. De peildatum zal vermoedelijk in september of oktober 2012 worden aangevraagd.

Eind februari 2012 is de directie van Eigen Haard accoord gegaan met het planvoorstel van projectleider Dirk Jan Kroon.

Op 24 januari 2012 heeft de bewonerscommissie met Eigen Haard een gesprek gehad over de mogelijkheid van duurzaamheid bij het renovatieproject voor N42. Hier een verslag van die bespreking.

Op 1 september 2011 heeft een deel van de bewonerscommissie het nieuwe plan met betrekking tot het blok geschetst gekregen. Lees hier de nieuwe plannen, op hoofdlijnen.